O nas

 

Portal powstał pod patronatem Szpitala św. Łukasza w Bielsku-Białej, specjalizującego się w kompleksowej pomocy ortopedycznej. Tworząc go chcemy ułatwić znalezienie pomocy dla wszystkich osób z problemami ortopedycznymi.

Szpital św. Łukasza istnieje od 2000 roku. W roku 2011 Szpital rozpoczął działalność w aktualnej, nowej siedzibie w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej. Bezpośredni dostęp do obwodnicy miasta, bardzo dobre połączenie z drogami krajowymi [DK 1, S1, A1, A4] po­zwala na szybką komunikację z aglomeracją śląską, krakowską, rybnickim okręgiem wę­glowym, oraz innymi miastami. Na renomę Szpitala św. Łukasza zapracowali wysokiej klasy specjaliści. W okresie działania Szpi­tala wykonano już ponad 25 tys. operacji chirurgicznych. Lekarze Szpitala zajmują się leczeniem szerokiego spektrum schorzeń z zakresu ortopedii, medycyny sportowej. Kolejną wyróżniającą się specjalnością Szpi­tala jest otolaryngologia dla dorosłych i dzie­ci. Ponadto w Szpitalu realizowane są zabie­gi z zakresu chirurgii plastycznej, ogólnej, naczyniowej, onkologicznej oraz szczękowo – twarzowej, a także stomatologii, okulistyki i innych. Szpital spełnia współczesne wyma­gania jakościowe, co zostało potwierdzone uzyskaniem Certyfikatu Systemu Zarządza­nia Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008

Zespół specjalistów otolaryngologii wyko­nuje szeroki zakres operacji laryngologicz­nych u dorosłych i dzieci – między innymi operacje migdałków, przegrody nosa i zatok metodą endoskopową, leczenie chrapania i bezdechów sennych małoinwazyjną meto­dą PILLAR lub z zastosowaniem lasera ope­racyjnego i systemu CELON. W zakresie chi­rurgii ogólnej wykonuje się operacje żylaków kończyn dolnych, tarczycy oraz operacje la­paroskopowe m. in. przepuklin, pęcherzyka żółciowego. W Szpitalu przeprowadzane są także operacje z zakresu Chirurgii Twarzo­wo – Szczękowej oraz Chirurgii Plastycznej. Szpital dysponuje blokiem operacyjnym z czterema salami operacyjnymi oraz salą wprowadzeń i wybudzeń. Sale są wyposa­żone w najlepszej klasy sprzęt medyczny. Na bloku funkcjonuje klimatyzacja z nawiewem laminarnym zapewniająca trwałą ochronę pola operacyjnego i bezpieczeństwo mikro­biologiczne.

Oddział szpitalny pomieścić może 50 pa­cjentów w 2 – osobowych klimatyzowanych pokojach z łazienkami, Wszystkie pokoje są wyposażone w komfortowe elektrycznie re­gulowane łóżka, telewizory LCD oraz Wi-Fi. Pacjenci objęci są całodobową opieką przez doświadczony personel medyczny. W bu­dynku znajduje się również sklep zaopatrze­nia ortopedycznego, pracownia audiologii, apteka oraz kawiarnia.

 

Szpital św. Łukasza oferuje również leczenie ambulatoryjne w nowocześnie zaprojekto­wanych i wyposażonych gabinetach specja­listycznych. Lekarze konsultujący w poradni wielospecjalistycznej zajmują się diagnozo­waniem i leczeniem:

 • schorzeń z zakresu ortopedii, laryngologii, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej i chi­rurgii ręki
 • następstw urazów sportowych oraz wszel­kich chorób narządu ruchu
 • chorób nosa, gardła, krtani i uszu
 • zaburzeń snu (polisomnografia)
 • chorób sutka
 • chorób przewodu pokarmowego (endo­skopia)
 • schorzeń z zakresu chirurgii ogólnej i na­czyniowej
 • patologii stawu skroniowo-żuchwowego
 • schorzeń z zakresu neurologii, neurochirur­gii, kardiologii, reumatologii oraz psycholo­gii
 • schorzeń z zakresu urologii, endokrynolo­gii, ginekologii
 • kompleksową rehabilitacją narządu ruchu szczególnie u osób aktywnych fizycznie

Zespół lekarzy Szpitala tworzą znakomici specjaliści, którzy wykonują swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Dzięki stałemu podwyższaniu kwalifikacji, w oparciu o sze­rokie zaplecze diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne zespół lekarzy odnosi liczne sukcesy naukowe. Zaangażowanie lekarzy w działalność naukowo – rozwojową, skło­niło ośrodek do rozpoczęcia działalności dydaktycznej. Obecnie prowadzone są licz­ne szkolenia i kursy dla lekarzy specjalistów z Polski i zagranicy. W 2015 roku Szpital już po raz dziesiąty zorganizował międzynarodo­we Sympozjum Ortopedyczne. Popularność Sympozjów stale rośnie, m.in. dzięki sesjom „chirurgii na żywo”. Słuchacze konferencji mają niepowtarzalną możliwość oglądania transmisji z zabiegów operacyjnych prowa­dzonych na salach operacyjnych Szpitala św Łukasza. Bezpośrednie połączenie audio­-video oraz profesjonalna obsługa ekipy telewizyjnej umożliwiają kontakt pomiędzy chirurgiem – operatorem a audytorium na Sali wykładowej. Zadawanie pytań i otwar­ta dyskusja to przyjęta forma prowadzenia szkoleń i seminariów w Szpitalu św. Łukasza. Inwestycje w wiedzę oraz w nowoczesną technologię powodują wyróżnianie się jako­ści świadczonych usług.

Szpital jest aktywnym członkiem lokalnej społeczności. Angażuje się w akcje charyta­tywne, wspiera lokalne i regionalne inicjaty­wy sportowe, promujące zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek. Stała współpraca z organizacjami sportowymi, pełnienie roli Partnera Medycznego dla takich organizacji jak GOPR świadczy o wyróżniających kompe­tencjach medycznych oraz duchu całościo­wego podejścia do zdrowia człowieka.

 

JAKOŚĆ W SZPITALU ŚW. ŁUKASZA:

Szpital św. Łukasza wyróżnia się na rynku usług medycznych dzięki nowoczesnej infrastrukturze. Szeroki zakres leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego wspiera kompleksowa diagnostyka, w tym m.in. pracownie RTG, USG, polisomnogra­ficzna (w kierunku bezdechu sennego), endoskopowa, diagnostyczna chorób piersi, laboratorium oraz pracownia re­zonansu magnetycznego, w której dzia­ła pierwszy w Polsce cyfrowy wysokopolowy Rezonans Magnetyczny Ingenia 3,0 T.

Działalność personelu, stanowiące­go najcenniejszą wartość dla Szpitala, jest nacechowana całościowym po­dejściem do człowieka w duchu etyki chrześcijańskiej.

W trosce o najlepszy poziom świadczo­nych usług:

 • Szpital zatrudnia najlepszych specjali­stów, oferując świadczenia usług me­dycznych w wyróżniających się warun­kach diagnostyki i leczenia.
 • Szpital ze starannością dba o wysoką jakość leczenia i dobre samopoczucie pacjenta, wykonując procedury we­dług przyjętego Standardu Opieki Me­dycznej.
 • W procesie ciągłego doskonalenia kwalifikacji merytorycznych Personelu Szpitala, placówka angażuje się w or­ganizację konferencji i szkoleń posze­rzających wiedzę i umiejętności.

Szpital św. Łukasza. Zaufanie od lat.